تقویم آموزشی دانشجویان در نیمسال دوم 95-1394

   10 و 11 بهمن

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 91 و 92

انتخاب واحد اصلی

12 و 13 بهمن

انتخاب واحد دانشجویان ورودی 93 و 94

14 بهمن

انتخاب واحد دانشجویان میهمان/انتقالی/با تاخیر

17 بهمن

شروع کلاسها

1 اسفند

حذف و اضافه دانشجویان ورودی 92 و ماقبل آن

حذف و اضافه

2 اسفند

حذف و اضافه دانشجویان ورودی 93  و 94

8 لغایت 12 خرداد

حذف اضطراری(تکدرس) و حذف ترم

8 لغایت 21 خرداد

ارزشیابی کیفیت تدریس استادان و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

19 خرداد

پایان کلاسها

22 خرداد

شروع امتحانات

2 تیر

پایان امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت امورآموزشی دانشگاه