تلفن‌های تماس از بیرون دانشگاه: 32254163 و 32254164- 017

شماره تلفن‌های داخلی دانشکده علوم

نام و نام خانوادگی

داخلی

نام و نام خانوادگی

داخلی

آقای دکتر آریاپور

225

خانم دکتر ابراهیمی

278

آقای دکتر اصغری لاریمی

271

خانم دکتر اصغری

276

آقای دکتر امینی

233

خانم دکتر آق آتابای

232

آقای دکتر ایزدپناه

241

خانم دکتر اقدسی

218

آقای دکتر بابانژاد

272

خانم دکتر اونق

270

آقای دکتر باقریه

221

خانم دکتر باهر

334

آقای دکتر بزی جوان

247

خانم دکتر خلفی

273

آقای دکتر پاکدامن

266

خانم دکتر خواجه نبی

242

آقای دکتر حدادچی

237

خانم دکتر صمدانی لنگرودی

280

آقای دکتر حسینی

266

خانم دکتر علیزاده

268

آقای دکتر خباز

247

خانم دکتر قبادی پور

232

آقای دکتر خندان

246

خانم دکتر کریمی

222

آقای دکتر دهنوخلجی

286

خانم دکتر گنجی

219

آقای دکتر رحیمی چاکدل

234

خانم دکتر میان آبادی

223

آقای دکتر رضایی

230

خانم دکتر نوذری

270

آقای دکتر رقیمی

234

خانم دکتر هوشمند

287

آقای دکتر رنجبر

269

خانم شهرکی- آموزش دانشکده علوم

276

آقای دکتر روحی

267

خانم میرکریمی- دبیرخانه

279

آقای دکتر شادمهری

242

خانم کشیر- دفتر ریاست دانشکده

277

آقای دکتر شفیعی

230

خانم مهندس اخلی- آز جانوری

239

آقای دکتر شمعانیان

231

خانم مهندس افتخارالدین- PC

279

آقای دکتر صادقی‌پور

224

خانم مهندس برهانی- آزفیزیولوژی گیاهی

238

آقای دکتر صفری

233

خانم مهندس شاه‌حسینی- آز فیزیک2

260

آقای دکتر طاهری

271

خانم مهندس علیمحمدزاده- آز شیمی1

263

آقای دکتر عبدا... نژاد

272

خانم مهندس قوی اندام - هرباریوم

264

آقای دکتر عبدل زاده

222

خانم مهندس مقدم - آز ارشد زیست شناسی

227

آقای دکتر عظیم محسنی

273

خانم مهندس مهرانی- آز ارشد شیمی

256

آقای دکتر عمرانی

231

آقای دکتر غلامی

284

 

 

آقای دکتر فاطمی

237

 

 

آقای دکتر قائمی

280

آقای دکتر کمی

219

آقای دکتر لطفی

245

آقای دکتر محسنی

225

آقای دکتر مختاری

283

 

 

آقای دکتر میقانی

287

 

 

آقای دکتر یغمایی

269

آقای مهندس علوی

269

 

 

آقای مهندس مظاهری

284

 

 

آقای مهندس رضائی نژاد- آز شیمی 2

274

 

 

آقای مهندس خالقی- آز فیزیک1

259

آقای مهندس مازندرانی - آز میکروبیولوژی

226

آقای مهندس کاظمی - سایت کامپیوتر

275

آقای مهندس محمد مقصودلو- سایت کامپیوتر

275

 

 

آقای مهندس احمدی - کارشناس گروه زمین‌شناسی

235

آقای یونسی- آموزش دانشکده علوم

276

 

 

تأسیسات

228

کارپردازی

258

 

 

مدیر عمومی دانشکده

288