كليات طرح توسعه آموزشي دانشگاه (جامع استان) گلستان در افق پنجساله(1392-1388)

مقدمه

شكل گيري و ران اندازي دانشگاه جامع گلستان يكي از خواسته هاي ديرينه و اساسي مردم شريف استان گلستان و از الزامات توسعه همه جانبه اين خطه محسوب مي شود كه در سفر اول هيئت محترم دولت به استان گلستان مورد توجه واقع شد و بعنوان يكي از مصوبات مهم سفر توسط هيئت محترم دولت تصويب و جهت اجرا ابلاغ شد. بر اين اساس طي ابلاغيه 12268/22 كه مورخ 24/8/85 مقام عالي وزارت با ايجاد مجتمع آموزشي عالي گلستان و به طبع آن ابلاغيه شماره 18225/22 مورخ 4/10/86 با ارتقاء آن به دانشگاه گلستان موافقت گرديد.

در پي آن با نتصاب جناب آقاي دكتر رنجبر طي حكم شماره 5398/ و مورخه 15/4/87 تاسيس و توسعه اين دانشگاه عملي گرديد. در اين راستا طي صورتجلسه اي به تاريخ 15/4/87 و با امضاء معاون محترم فرهنگي و اجتماعي وزارت جناب آقاي خرمشاد، روساي دو دانشگاه گلستان و علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سه دانشكده علوم پايه، علوم انساني و فني مهندسي علي آباد با تمامي امكانات فيزيكي، آزمايشگاهي و نيروي انساني(اداري و هيئت علمي)، به دانشگاه گلستان منتقل و اين دانشگاه كار خود را آغاز نمود.

براين اساس در حال حاضر دانشگاه گلستان با 70 عضو هيئت علمي، در رتبه هاي مختلف بيش از 1200 دانشجو در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد در توسعه آموزش عالي استان هويت يافته و نقش خود را آغاز نموده اند. بدون شك گسترش و توسعه اين دانشگاه همچون شكل گيري و تاسيس آن مستلزم عنايت ويژه وزارت متبوع، دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي است.