دکتر امیر بابایی                                           گروه مهندسی پلیمر

   مهندس فاطمه باقری                                   گروه مهندسی کامپیوتر

   دکتر علی بیگلری فدافن                               گروه مهندسی عمران

دکتر مهدیه پژوهانفر                                     گروه مهندسی معماری

  دکتر محمد تورنگی                                       گروه مهندسی پلیمر

  دکتر عبدالمجید حدیدی                                گروه مهندسی برق

   دکتر سید علی اصغر حسین زاده                   گروه مهندسی عمران

  دکتر سید محمد جواد حسینی کهساری         گروه مهندسی مکانیک

   دکتر احمد دادپور                                         گروه مهندسی برق

   دکتر سید رسول داودی                                گروه مهندسی عمران

   دکتر محمد رحیم زاده                                   گروه مهندسی مکانیک

   دکتر معصومه رحیمی                                  گروه مهندسی مکانیک

    دکتر سید مهدی رخت اعلاء                           گروه مهندسی برق

   دکتر مجید زیارت بان                                      گروه مهندسی برق

   دکتر سید محمد شهر آئینی                           گروه مهندسی برق

   دکتر علیرضا طبرسا                                      گروه مهندسی عمران

   دکتر مهدی غفاری                                        گروه مهندسی پلیمر

  دکتر محمد فرخ زاد                                       گروه مهندسی معماری

  دکتر کیازند فصیحی                                      گروه مهندسی برق

   دکتر سهیلا کرباسی                                    گروه مهندسی کامپیوتر

   دکتر علیرضا گودرزی                                   گروه مهندسی پلیمر 

  دکتر سید یاسین موسوی                             گروه مهندسی عمران

    دکتر حسین مومنی                                     گروه مهندسی کامپیوتر

  مهندس حسن نظیف                                   گروه مهندسی پلیمر

  دکتر عبدالمجید نورتقانی                              گروه مهندسی معماری

   دکتر شیوا وفادار                                         گروه مهندسی کامپیوتر

  دکتر یدا... هزارجریبی                                  گروه مهندسی برق

   مهندس مهدی یعقوبی                                 گروه مهندسی کامپیوتر