HyperLink

مدرک تحصیلی :           کارشناسی

رشته تحصیلی :            مهندسی کامپیوتر

 

شرح وظایف:

برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به امور اداری در چهارچوب طرح تحول اداری

برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

نیازسنجی گروه‌های آموزشی دانشكده از نظر وسایل و ملزومات آزمايشگاهی،

    اداری و فنی برآورد هزینه آنها

رسیدگی به امور اداری محوله

برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، تعمیرات و نگهداری وسایل موجود

- برنامه‌ريزی و نظارت بر امور خدماتی و بهسازی محيط كار

 


شماره های تماس :        9 - 32441003 - 017  داخلی  109