منشور اخلاقي و سازماني حراست

 

1- عمل به احكام و موازين دين مبين اسلام

2- رعايت قوانين و مقررات و التزام به قانون

3- ترويج فرهنگ مسئوليت پذيري  و تعميم آن در سازمان

4- رعايت اصل احترام و تكريم ارباب رجوع

5- تلاش در جهت اعتمادسازی و حفظ کرامت انسانی

6- رعايت حريم خصوصي افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار كاركنان

7- شناسائي و نیروهای متعهد، متخصص و شایسته جهت بکارگیری در مشاغل حساس سازمان

8- شناسائي نیروهای متخلف و قانون گريز

9- تعامل و همكاري با مديران جهت تحقق اهداف سازماني با حفظ ارزشها

10- شناسایی تهدیدها و فرصتها درجهت پيشگيري از آسيب هاو تقویت سازمان

11-بررسی جامع و برنامه ريزي متناسب با فن آوري هاي روز و استفاده بهینه از امکانات

12- توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسي گزارشها

13- اهتمام در جهت تحقق سه شعار اساسي : حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو