دسترسی آزمایشی یک ماهه به پایگاه تأمین مقالات دانش لینک برقرار شده است. اعضای محترم هیأت علمی می توانند در داخل دانشگاه بدون نیاز به نام کاربری و کلمه عبور از خدمات این سامانه بهره برداری نمایند.

در خارج از دانشگاه از طریق  ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، و فعال سازی لینک ارسالی به ایمیل دانشگاهی از خدمات سامانه بهره برداری نمایند.