HyperLink

نام و نام خانوادگی

رئوف مازندرانی

درجه و تخصص

کارشناسی ارشد- فیزیولوژی گیاهی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه گلستان

سمت

مدیر امور عمومی

ایمیل

Raouf_m_1@yahoo.com

HyperLink

سوابق اجرایی:

-   مسئول آزمايشگاههاي میکروبیولوژی و ژنتیک

-   عضو کمیته اجرایی همایش بیوتکنولوژی

-   عضو کمیته اجرایی نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران

شرح وظایف:

برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به امور اداري در چهارچوب طرح تحول اداري

برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

نیازسنجي گروه‌هاي آموزشي دانشكده از نظر وسایل و ملزومات آزمايشگاهي، اداری و فنی برآورد هزینه آنها

رسیدگی به امور اداري محوله

برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، تعمیرات و نگهداری وسایل موجود

برنامه‌ريزي و نظارت بر امور خدماتي و بهسازي محيط كار

آدرس: گرگان- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه گلستان – دانشكده علوم - گروه زیست‌شناسي  

تلفن: 32221685-017

فاکس: 32221685-017