امام حسین (ع) فرمودند: من کشته گریه ها و اشک ها هستم و هیچ مومنی مرا یاد نمی کند مگر آنکه عبرت گرفته و اشک هایش جاری شود. (تحف العقول)