رسول اکرم(ص) فرموده اند: دانش گنجینه ای است که کلید آن پرسش است. پس خدایتان رحمت کند اگر بپرسید که با این کار چهار نفر اجر می یابند: پرسشگر، پاسخگو، شنونده، و دوستدار آنان