امام حسین (ع) فرمودند: جز به یکى از سه نفر حاجت مبر، به دیندار یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد.(تحف العقول)