رسول اکرم (ص) فرموده اند: هر که این سه خصلت را دارا باشد ایمانش کامل است ، خشنودی او به باطل منجر نشود ، هرگاه خشمگین شد از حق خارج نشود و هرگاه قدرت پیدا کرد به آنچه حقش نیست دست درازی نکند.