نکوهش مکن چرخ نیلوفری را    برون کن زسر باد وخیره سری را 

درخت تو گر بار دانـــش بگیرد       به زیر آوری چرخ نیـــــلوفری را  

روسای دانشکده از ابتداء تاکنون
معاونان دانشکده از ابتداء تاکنون
مدیران گروههای آموزشی از ابتداء تاکنون
گروه های آموزشی
کارکنان
درباره دانشکده
ارتباط با دانشکده