1392
21
آذر

 1392/09/21  8:48 AM
 
HyperLink

عنوان روزهای هفته پژوهش و فناوری 1391

 

شنبه

1391/09/25

پژوهشگران و فناوران،

زمینه سازان مرجعیت علمی

یکشنبه

1391/09/26

مدیریت جهان دانش و نوآوری

در سایه نظام ملی نوآوری

دوشنبه

1391/09/27

شرکت های دانش بنیان،

مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی

سه شنبه

1391/09/28

سبک زندگی اسلامی،

عامل اصلی پیشرفت

چهارشنبه

1391/09/29

پژوهش و فناوری تولید محور، پیشران تولید ملی

پنج شنبه

1391/09/30

دانش آموز و دانشجوی

پژوهش محور

 1391/09/21  11:23 AM
 
Rss