آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی - کارشناسی ارشد
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی - دکتری
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی - کارشناسی
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری - کارشناسی ارشد
آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری - کارشناسی
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی
آزمایشگاه میکروبیولوژی و ژنتیک
هرباریوم
موزه جانورشناسی و کانکس نگهداری حیوانات
موزه جانورشناسی و کانکس نگهداری حیوانات
اتاقک میکروسکوپ، QPCR و الیزاریدر
اتاقک ژل داک
اتاقک کشت جانوری (بیوشیمی)