تماس با  دانشکده:                             9-32441003-017

                                                             


  فکس دانشکده :                              32430516 - 017شماره تلفن های داخلی دانشکده

 

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

101

ریاست دانشکده

102

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

103

کلاس ارشد

109

مهندس مقصودلوراد - کارشناس آزمایشگاه عمران

112

آموزش دانشکده، خانم گرزین - خانم مقصودلو

113

دکتر هزارجریبی

114

خانم دکتر وفادار - خانم مهندس باقری

115

خانم دکتر کرباسی

116

کارپرداز دانشکده - جواد ارباب مجنی

117

دکتر مومنی- مهندس یعقوبی

118

دکتر رخت اعلاء- دکتر شهرآئینی

119

دکتر حسینی- دکتر رحیم زاده

120

دکتر  زیارتبان- دکتر فصیحی

121

مهندس مسلمی پور - کارشناس آزمایشگاه برق

 122

دکتر حدیدی

123

دکتر دادپور

124

دکتر بیگلری

125

دکتر طبرسا- دکتر داودی

126

دکتر گودرزی- دکتر بابایی

127

دکتر حسین زاده - دکتر حسینی جو

128

دکتر غفاری - دکتر تورنگی

129

نگهبانی و اطلاعات

132

.