شرح وظایف مدیر مالی       

 

اعمال نظارت مالی بر رعایت مفاد آیین نامه ها و مصوبات هیات امنا

 

نگاهداری حساب و تنظیم گزارش ها و صورت های مالی و نظارت بر حفظ اسناد، دفاتر و مدارک مالی

 

نگاهداری و حفظ و حراست و تحویل وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار

 

نگهداری حساب و نظارت بر اموال    

نظارت و کنترل بر وصول درآمدهای اختصاصی و واریز آن ها به خزانه