1394
16
شهریور

شرح وظایف مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی

 

 نگهداری و ضبط نقشه ها و صورت وضعیت ها و مدارک فنی دانشگاه

انجام تحویل و تحول پروژه ها و تحویل نقشه ها از مشاور و پیگیری امور قراردادهای مربوط به پیمانکاران و مشاوران و نظارت بر آنها

 برنامه ریزی جهت تامین مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز طرحهای عمرانی و نظارت بر مصرف صحیح آنها

نظارت کامل بر طرح و محاسبات فنی طرح های عمرانی دانشگاه و امور مربوط به پیمانکاران

بررسی صورت وضعیت و امور مالی طرحهای عمرانی و کنترل پروژه ه ا

 1394/06/16  9:11 AM
 
Rss