دانشجویان گرامی، جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل روزهای یکشنبه درخواست داده و روزهای سه شنبه برای دریافت آن به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

__________________________________________________

دانشجویان گرامی، جهت تمدید کارت دانشجویی روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

__________________________________________________

دانشجویان گرامی، جهت دریافت اعتبار کارت دانشجویی روزهای  دوشنبه و چهارشنبه به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

__________________________________________________

دانشجویان گرامی، جهت دریافت معرفی نامه روزهای یکشنبه درخواست داده و روزهای سه شنبه برای دریافت آن به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.

__________________________________________________

 دانشجویان گرامی،  که متقاضی میهمانی و انتقال از تاریخ 1/2/94 لغایت 31/2/94 ملزم به ثبت تقاضا در سامانه خدمات آموزشی به آدرس زیر می باشند.

http://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx.

__________________________________________________