نام و نام خانوادگی: سمیه حاجی نجفی

مدرک تحصیلی: کاردانی

رشته تحصیلی: گرافیک

سمت: سرپرست حوزه ریاست

تلفن: 32254162-017

پست الکترونیک: s.hajinajafi@gu.ac.ir