معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اطلاعات تماس

ردیف

شخص

سمت

تلفن مستقیم

داخلی

دورنگار

۱

مصطفی رقیمی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

۳۲۳۲۲۹۰۶

۱۵۱

۳۲۳۲۲۹۰۶

۲

صاحب دشتیان

مسئول دفتر

۳۲۳۲۲۹۰۶

۱۵۱

//

۳

علی اکبر نجفی کانی

مدیر آموزشی

۳۲۳۲۲۸۰۷

۱۴۸

//

۴

ملیحه مقصودلو

کارشناس آموزش

۳۲۳۲۲۸۰۷

۱۴۹

//

۵

سلیمه کارگر

کارشناس آموزش

۳۲۳۲۲۸۰۷

۱۵۰

//

۶

مهناز بهلکه

بایگانی آموزش

۳۲۳۲۲۹۱۰

۱۵۸

//

۷

عزیز رحیمی

مدیر تحصیلات تکمیلی

۳۲۳۲۲۸۰۸

۱۵۳

//

۸

عقیل حسام

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۲۳۲۲۸۰۸

۱۵۴

//

۹

منصوره محمدزمانی

کارشناس  جذب

۳۲۳۲۲۸۰۶

۱۵۶

//

۱۰

نرگس اصفهانی نیا

کارشناس امور هیأت علمی

۳۲۳۲۲۸۰۶

۱۵۵

//

۱۱

عبدالمجید اونق

کارشناس انفورماتیک

۳۲۳۲۲۹۱۰

---

//

 


تعداد بازدید: 174