دانشکده فنی و مهندسی گرگان

امور هیات علمی

 

 

 • فرمهای تبدیل وضعیت
 1. جداول  احتساب امتیازات مربـوط  به  توانـایی  علمـی  متـقاضیان  تبدیل  وضعیت (شناسنامه علمی و صورتجلسات)
 2. پیوست 1: توانایی علمی متقاضیان تبدیل وضعیت (جدول افقی آموزشی)
 3. پیوست 2: جداول توانایی علمی متقاضیان تبدیل وضعیت (جداول عمودی آموزشی)
 4. پیوست 3: جداول توانایی علمی متقاضیان تبدیل وضعیت ( جداول آموزشی)

 

 • ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی
 1. آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی 90
 2. شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی 90
 3. جدول ارتقاء مرتبه
 4. آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی (از 92/01/12 لازم الاجرا می باشد)

 

 • تمدید قرارداد اعضای هیات علمی
 1.    فرم متقاضی تمدید قرار داد پیمانی
 2. مراحل درخواست تمدید قرار داد اعضای هیئت علمی پیمانی

 

 • ترفیع اعضای هیات علمی

 1. فرم ترفیع سالیانه (مصوب 1393)

 2. روند درخواست و بررسی ترفیع اعضای هیئت علمی

 


تعداد بازدید: 88