دانشکده فنی و مهندسی گرگان

جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۶ دانشکده فنی و مهندسی گرگان

جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۶ دانشکده فنی و مهندسی گرگان


برگزاری جلسه معارفه گروه مهندسی پلیمر با حضور ریاست و معاونت دانشکده و اعضای هیات علمی گروه ، آقایان دکتر غفاری، دکتر زیارت بان، دکتر گودرزی، دکتر بابایی، دکتر شهروسوند و دانشجویان ورودی ۹۶ گروه مهندسی پلیمر

زمان :     چهارشنبه  ۱۲ مهر ۱۳۹۶
ساعت :  ۱۳ الی ۱۵


برگزاری جلسه معارفه گروه مهندسی کامپیوتر با حضور ریاست و معاونت دانشکده و اعضای هیات علمی گروه ، آقایان دکتر غفاری، دکتر زیارت بان، دکتر یعقوبی، دکتر مومنی، دکتر مقصودلو، خانم ها دکتر کرباسی، دکتر وفادار و دانشجویان ورودی ۹۶ گروه مهندسی کامپیوتر

زمان :     دوشنبه  ۱۷ مهر ۱۳۹۶
ساعت :  ۱۴:۱۵   الی   ۱۵:۱۵


برگزاری جلسه معارفه گروه مهندسی عمران با حضور ریاست و معاونت دانشکده و اعضای هیات علمی گروه ، آقایان دکتر غفاری، دکتر زیارت بان، دکتر داودی، دکتر طبرسا، دکتر بیگلری، دکتر موسوی، دکتر حسین زاده و دانشجویان ورودی ۹۶ گروه مهندسی عمران

زمان :       چهارشنبه  ۱۹ مهر ۱۳۹۶
 ساعت  :  ۱۰:۰۰   الی   ۱۲:۰۰


برگزاری جلسه معارفه گروه مهندسی برق با حضور ریاست و معاونت دانشکده و اعضای هیات علمی گروه ، آقایان دکتر غفاری، دکتر زیارت بان، دکتر رخت اعلا، دکتر دادپور، دکتر شهرآئینی، دکتر فصیحی، دکتر پروین و دانشجویان ورودی ۹۶ گروه مهندسی برق

زمان :       چهارشنبه  ۱۹ مهر ۱۳۹۶
 ساعت  :  ۱۰:۰۰   الی   ۱۲:۰۰