دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

اردوی یک روزه دانشجویان به جنگل زرین گل علی آبادکتول

اردوی یک روزه به مقصد آبشار جنگل زرین گل علی آباد کتول با حضور 21 نفر از دانشجویان پسر این دانشکده برگزار شد.