دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

آزمایش تجهیزات جدید رشته مهندسی نقشه برداری

تحویل گرفتن تجهیزات رشته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری از جمله پهباد و GPS پس ازتست و بررسی آنها توسط اعضا هیأت علمی دانشکده آماده استفاده دانشجویان قرار گرفت.