دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

نشست معاونت محترم آموزشی دانشکده با همکاران جهت هماهنگی هرچه بیشتر و بهتر در برگزاری امتحانات