افتتاح فاز نخست پردیس دانشگاه گلستان

زمان:
پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶   از ۲ شهریور ۱۳۹۶   الی   ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

مکان:
افتتاح فاز نخست پردیس دانشگاه گلستان

توضیحات:
افتتاح فاز نخست پردیس دانشگاه گلستان

کلمات کلیدی:
افتتاح فاز نخست پردیس دانشگاه گلستان

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه:

تصویر: