رونمایی از وب‌سایت جدید دانشگاه گلستان

زمان:
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶   ساعت ۱۰:۰۰   الی   ۱۲:۰۰

مکان:
سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: