کارگاه آموزشی آشنایی با تخلفات علمی- ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

زمان:
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶   ساعت ۱۱:۰۰   الی   ۱۳:۰۰

مکان:
سالن رشد

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: