هکاتون امنیت

زمان:
پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶   از ۱۱ آبان ۱۳۹۶   الی   ۱۲ آبان ۱۳۹۶

مکان:
دانشکده فنی و مهندسی

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:
http://gu.ac.ir/eng/ContextPage?id=11728

نحوه تماس:

هزینه:
0

تصویر: