سخنرانی علمی (بهینه‌سازی مداربسته میدان‌های نفتی)

زمان:
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶   ساعت ۱۴:۳۰   الی   ۱۶:۰۰

مکان:
دانشکده فنی و مهندسی گرگان- سالن آمفی تئاتر

توضیحات:

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه: