ثبت نام جشنواره اقوام ایرانی

زمان:
شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶   از ۷ بهمن ۱۳۹۶   الی   ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

مکان:
سایت مرکزی دانشگاه

توضیحات:
دانشجویان از قومیت های مختلف کشور به معرفی آداب، رسوم و فرهنگی قومیت خویش می پردازند

کلمات کلیدی:

لینک مرتبط:

نحوه تماس:

هزینه:
1732220369