بهنام شفیعی بافتی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش زمین‌شناسی اقتصادی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شهید باهنر کرمان - کشور ایران

بهنام شفیعی بافتی