مهناز اقدسی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش فیزیولوژی مولکولی گیاهی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زیست شناسی

مرتبه علمی

دانشیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اترخت - کشور هلند

مهناز اقدسی