مهناز بابائی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش روانشناس عمومی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه الزهرا - کشور ایران

مهناز بابائی