نوروز نیمروزی ناوخی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش جامعه شناسی

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

علوم اجتماعی و سیاسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

نوروز نیمروزی ناوخی