معاونت اداری، مالی و عمرانی

لیست کشیک نقلیه

بسمه تعالی

لیست رانندگان کشیک و آماده مهرماه 96

ایام هفته

تاریخ

کشیک

آماده

شنبه

01/07/96

کاوردین

مهاجر

یکشنبه

02/07/96

جبلی

آلوستانی

دوشنبه

 

03/07/96

تازیکه

عتیقی

سه شنبه

04/07/96

آلوستانی

جبلی

چهارشنبه

05/07/96

مهاجر

تازیکه

پنج شنبه

06/07/96

عتیقی

*****

جمعه

07/07/96

کاوردین

*****

شنبه

08/07/96

جبلی

*****

یکشنبه

09/07/96

تازیکه

*****

دوشنبه

10/07/96

آلوستانی

عتیقی

سه شنبه

11/07/96

مهاجر

تازیکه

چهارشنبه

12/07/96

عتیقی

آلوستانی

پنج شنبه

13/07/96

کاوردین

*****

جمعه

14/07/96

جبلی

*****

شنبه

15/07/96

تازیکه

مهاجر

یکشنبه

16/07/96

آلوستانی

جبلی

دوشنبه

17/07/96

مهاجر

تازیکه

سه شنبه

18/07/96

عتیقی

آلوستانی

چهارشنبه

19/07/96

کاوردین

مهاجر

پنج شنبه

20/07/96

جبلی

*****

جمعه

21/07/96

تازیکه

*****

شنبه

22/07/96

آلوستانی

عتیقی

یکشنبه

23/07/96

مهاجر

جبلی

دوشنبه

24/07/96

عتیقی

تازیکه

سه شنبه

25/07/96

کاوردین

مهاجر

چهارشنبه

26/07/96

جبلی

عتیقی

پنج شنبه

27/07/96

تازیکه

*****

جمعه

28/07/96

آلوستانی

*****

شنبه

29/07/96

مهاجر

جبلی

یکشنبه

30/07/96

عتیقی

آلوستانی

**

**

**

**

 

* هرگونه جا به جایی و مرخصی با مسئول پشتیبانی و خدمات هماهنگ شود *

  * راننده آماده از ساعت 16 الی 18 ، راننده کشیک از ساعت 16 الی 7 صبح فردا *