گروه آموزشی فیزیک
اطلاعیه کارگاه

اطلاعیه کارکاهها
۱ آذر ۱۳۹۶

اطلاعیه کارگاه فرترن


برگزاری کلاس فرترن

اطلاعیه های آموزشی
۱ آذر ۱۳۹۶

کلاس فرترن برگزار می شود

اطلاعیه کارگاه

اطلاعیه کارکاهها
۱ آذر ۱۳۹۶

اطلاعیه کارگاه فرترن


برگزاری کلاس فرترن

اطلاعیه های آموزشی
۱ آذر ۱۳۹۶

کلاس فرترن برگزار می شود