دانشکده علوم انسانی

رشته جدید

طبق مصوبه معاونت آموزشی  وزارت علوم تحقیقات و فناوری با راه اندازی 4 رشته  در مقطع کارشناسی موافقت به عمل آمد که از جمله آنها رشته حقوق در دانشکده علوم انسانی می باشد.