امور شاهد و ایثارگر
شانزدهمین جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

اخبار امور شاهد وایثارگر
۲۴ بهمن ۱۳۹۶