فرم الکترونیکی نظام پیشنهادات
ارائه پیشنهادات
نام:
نام خانوادگی:
کد ملی : تحصیلات :
تلفن تماس : پست الکترونیک :
عنوان پیشنهاد:  
شرح وضعیت موجود :
روش پیشنهادی :
مزایای روش جدید و مقایسه با روش قبلی :
تخمین مدت زمان انجام (ماه) : تخمین هزینه اجرا :