شورای صنفی اساتید

شوراي مركزي

  1. دكتر عبدالمجيد ايزدپناه (رييس شورا)
  2. دكتر مصيب عباسي (نايب رييس شورا)
  3. خانم دكتر محبوبه عليزاده صنعتي (دبير شورا)
  4. دكتر جلال كريمي
  5. دكتر حامد رضايي
  6. دكتر بهمن صحنه (بازرس انجمن)

تعداد بازدید: 11