معاونت پژوهش و فناوری

دوازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶

دوازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت مورخ 961026 الی 961027 در دانشگاه مازندران برگزار می گردد.


تعداد بازدید: 13