دانشکده علوم

برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 به تفکیک روز

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول 97-96

 

 

برنامه امتحانی روز اول شنبه تاریخ 96/10/23

ساعت 10-8

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 12-10

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 15-13

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 17-15

ساختمان برگزاری آزمون

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

جانورشناسی(1)(باقریان)

1

103

104

ریاضی عمومی(1)(اصغری)

2

205

206

204

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

گروه6- عباس پور- برادران

1

101

102

103

مباحث مخصوص(رنجبر)

3

302

مباحثی درنظریه گروه های متناهی(طاهری)

3

301

شیمی آلی (1))(مظاهری)

3

306

آنالیز تابعی( یاحقی)

3

301

زمین شناسی اقتصادی(شفیعی)

1

105

میکروبیولوژی عمومی(زیست)

(ارزانش)

1

106

105

104

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

گروه1- عباسی- خواهران

3

301

302

303

سیستم های عمومی جبری (1)(اصغری)

3

301

دیرینه شناسی(1)(ماکروفسیل)(جهانگیری)

1

107

آنالیز حقیقی(1)( یاحقی)

3

301

جانورشناسی(1)(کمی)

1

106

ذخایر آذرین و دگرگونی(شفیعی)

3

304

نرم افزارهای ریاضی(حسینی)

3

301

جبرخظی عددی(حسینی)

3

302

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

گروه1- عباسی-برادران

1

107

ژئوشیمی دیست محیطی( عمرانی)

3

304

شیمی عمومی(2)(عبادی)

3

304

شبیه سازی کامپیوتری(موحدی)

3

304

زیست مولکولی پیشرفته(میان آبادی)

3

303

مکانیک تحلیلی(1)(اخشابی)

2

207

زمین شناسی ساختاری(رحیمی)

3

303

 

 

 

فیزیولوژی حواس(محسنی بندپی)

3

306

مبانی جمعیت شناسی ( صحنه )

3

305

ریاضی عمومی(1)(نوری)گروه1

1

101

 

 

 

متابولیسم گیاهی پیشرفته(صادقی پور)

3

306

فیزیولوژی جانوری(3)(محسنی بندپی)

1

101

102

کنترل کیفیت آماری (رنجبر)

1

107

 

 

 

پستاندارشناسی(کمی)

3

303

شیمی عمومی (1)(ابراهیمی)

3

302

303

اپتیک (شادمهری)

2

207

 

 

 

متابولیسم گیاهی(صادقی پور)

3

306

 

 

 

آمار و احتمال مقدماتی(عظیم محسنی)

3

301

 

 

 

شناسایی مواد پلیمری(میقانی)

3

305

 

 

 

ریاضی عمومی(1)(نوری)گروه2

1

102

103

 

 

 

شیمی آلی پیشرفته(مظاهری)

3

305

 

 

 

 

 

 

مکانیک کوانتومی پیشرفته(1)(بزی جوان)

2

207

 

 

 

ریاضی عمومی (1) (علیزاده)

3

306

305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ریاضی عمومی(2) (اصغری)

2

203

204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی روز دوم یکشنبه تاریخ 96/10/24

ساعت 10-8

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 12-10

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 15-13

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 17-15

ساختمان برگزاری آزمون

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

فیزیک عمومی(1)(ایزدپناه)

3

306

آلودگی دریا(پولادی)

1

103

زبان خارجه-گروه09-

1

101

زمین ساخت پیشرفته(1)(رحیمی)

3

302

الکترومغناطیس(2)(کوهرخی)

3

304

احتمال (2)( عظیم محسنی)

3

304

305

زبان خارجه-گروه2- چراغعلی

3

304

305

306

 

 

 

اصول محاسبات شیمی صنعتی(قائمی)

3

302

توپولوژی جبری مقدماتی(پاکدامن)

3

303

سامانه اطلاعات جغرافیایی(عمرانی)

1

104

داده کاوی(تجری)

3

301

فیزیولوژی جانوری(2)(گنجی)

1

105

زبان خارجه-گروه10-

1

106

راهرو

 

 

 

ریاضی عمومی(3) (طاهری)

1

106

     

اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی

(عبادی)

1

103

زبان خارجه-گروه1- عرب مفرد

3

301

302

303

 

 

 

رگرسیون ( بابانژاد)

3

306

     

مبانی ترکیبیات(اونق)

3

301

302

زبان خارجه-گروه06- شکیبا

1

104

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان خارجه-گروه05- شکیبا

1

102

103

104

 

 

 

برنامه امتحانی روز سوم دوشنبه تاریخ 96/10/25

ساعت 10-8

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 12-10

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 15-13

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 17-15

ساختمان برگزاری آزمون

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

بافت شناسی(گنجی)

1

102

103

104

شیمی معدنی(1)(دهنو خلجی)

1

104

اندیشه اسلامی1

گروه1- جلال-برادران

1

103

104

107

مکانیک آماری پیشرفته(1)(شادمهری)

3

303

اکولوژی عمومی(زیست)(عبدل زاده)

2

206

شیمی معدنی پیشرفته(دهنو خلجی)

3

301

شیمی عمومی(1)(دهنو خلجی)

1

101

شیمی تجزیه مقادیر کم(ابراهیمی)

3

305

فیزیک هسته ای(2)(زنگانه)

1

105

ریاضی عمومی(1)(طاهری)

3

304

305

اندیشه اسلامی1

گروه7- عبدالهی فر- برادران

1

106

105

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی(گنجی)

3

306

چینه شناسی (امینی)

1

107

بوم شناسی پوشش های گیاهی(کریمی)

3

306

     

شیمی معدنی(2)(دهنوخلجی)

1

107

104

اندیشه اسلامی1

گروه10- مازندرانی-برادران

1

101

102

تنظیم کننده های رشد گیاهی(اقدسی)

3

306

     

تنظیم متابولیسم(آریاپور)

3

302

     

اکولوژی عمومی(زیست)(عبدل زاده)

2

204

205

206

اندیشه اسلامی1

گروه2- محمدی مهر- خواهران

3

301

302

303

کانی ها و سنگ های صنعتی(رقیمی)

3

304

     

خطرهای زمین شناختی(رضایی)

3

304

     

نظریه جبری گراف(اونق)

3

305

     

شیمی عمومی(1)(دهنو خلجی)

1

102

103

راهرو

اندیشه اسلامی1

گروه06- عبدالهی فر- خواهران

3

306

305

304

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

جنین شناسی(محسنی بندپی)

1

106

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون علمی زمین شناسی(رحیمی)

3

303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با نظریه اطلاع(خلفی)

3

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی اقتصاد(اسعدی)

3

306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهینه سازی خطی(عرب مالدار)

2

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کامپایلر(یعقوبی)

3

302

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی روز چهارم سه شنبه تاریخ 96/10/26

ساعت 10-8

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 12-10

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 15-13

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 17-15

ساختمان برگزاری آزمون

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

معادلات دیفرانسیل جزیی(حسینی)

3

303

معادلات دیفرانسیل ( موحدی)

3

301

اخلاق اسلامی

گروه6-میربهبهانی-برادران

1

106

105

104

نظریه اندازه و احتمال(1) (روحی)

3

301

هوش مصنوعی(تجری)

3

306

ساختار و تحول ستارگان( خواجه نبی)

1

105

106

ذخایر معدنی ایران(شفیعی)

3

303

لرزه زمین ساخت(آق آتابای)

3

304

کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در زمین شناسی(صفری)

3

302

شیمی تجزیه(3)(مختاری)

3

301

مبانی علوم ریاضی(خانم طالشی)

2

207

اخلاق اسلامی

گروه7-میربهبهانی-خواهران

3

301

302

 

 

 

     

اصول سیستم های کامپیوتری(یعقوبی)

2

206

     

زمین شناسی فیزیکی(رقیمی)

1

101

اخلاق اسلامی

گروه1- جلال- برادران

1

101

102

103

 

 

 

مکانیک زیستی و عملکرد بدنی مهره داران(باقریان)

1

103

شیمی صنعتی(2)(قائمی)

3

305

     

شیمی صنعتی(1)(کریمیان)

3

304

اخلاق اسلامی

گروه2- جلال -خواهران

3

306

305

304

 

 

 

فیزیک جدید(خباز)

1

106

نظریه مقدماتی اعداد(اصغری)

1

107

     

شیمی عمومی(مختاری)

3

306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک عمومی(4)(خباز)

1

106

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی روز پنجم چهارشنبه تاریخ 96/10/27

ساعت 10-8

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 12-10

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 15-13

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 17-15

ساختمان برگزاری آزمون

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

مکانیک کوانتومی(1)(بزی جوان)

2

207

جداسازی و شناسایی موادآلی(علیمحمدزاده)

3

303

اندیشه اسلامی(2)

گروه1- حاج آقا سلمانیان-برادران

1

101

102

103

فیزیک محاسباتی(1)(زنگانه)

3

301

مکانیک کوانتومی (1)(بزی جوان)

2

207

ریاضی در شیمی(نوذری)

3

306

تکنولوژی پلیمر(1)(شاکری)

3

303

سنگ های آذرین(عمرانی)

1

103

توپولوژی عمومی(روحی)

2

207

شیمی فیزیک پیشرفته(قائمی)

3

305

فیزیک عمومی(لطفی)

1

106

105

107

زبان های برنامه نویسی(تجری)

1

107

اندیشه اسلامی(2)

گروه2- حاج آقا سلمانیان- خواهران

3

301

302

303

بیوشیمی پروتئین ها و اسیدهای نوکلوئید(میان آبادی)

3

303

زیست شناسی پرتوی(میان آبادی)

1

101

102

فیزیولوژی جذب در گیاهان(عبدل زاده)

3

306

فیزیولوژی تولید مثل(محسنی بندپی)

3

306

آمار زیستی(کاشانی)

1

101

102

سیستماتیک گیاهی(1)(فاطمی)

1

106

105

اندیشه اسلامی(2)

گروه 05- صفوی-برادران

1

106

جذب و انتقال (عبدل زاده)

3

306

گرانیتوئیدها و کانسارهای وابسته(عمرانی)

3

302

     

آمار ریاضی-آزمون فرض ها( یغمایی)

3

301

 

 

 

آلودگی منابع آب(رضائی)

3

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هندسه منیفلد(پاکدامن)

3

304

برنامه امتحانی روز ششم شنبه تاریخ 96/10/30

ساعت 10-8

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 12-10

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 15-13

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 17-15

ساختمان برگزاری آزمون

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

مبانی آنالیز عددی(حسینی)

3

302

روش های چندمتغیره گسسته(1)(خلفی)

3

301

روش استفاده از متون علمی شیمی(ابراهیمی)

3

304

زمین ساخت صفحه ای و کانه زائی (شفیعی)

3

302

خاک شناسی(رقیمی)

3

301

آموزش ریاضی(1)( پاکدامن)

3

304

فارسی عمومی

گروه1-رسولی

3

301

302

303

زمین ساخت جهانی(صفری)

3

303

جانورشناسی مهره دار(کمی)

3

303

مبانی آنالیز ریاضی(خانم طالشی)

3

302

303

شیمی تجزیه پیشرفته(ابراهیمی)

3

301

     

 

 

 

     

فیزیک حالت جامد(1)(بزی جوان)

2

206

فارسی عمومی- گروه9- درزی

3

راهرو

 

 

 

     

فیزیک عمومی(1)(بزی جوان)

2

207

206

فارسی عمومی

گروه4-رسولی

3

306

305

 

 

 

     

 

 

 

     

مبانی آنالیز عددی(حسینی)

3

306

فارسی عمومی

گروه2-آرخی

2

208

207

206

 

 

 

     

آب های زیرزمینی(رضائی)

1

103

 

 

 

     

بلورشناسی نوری(عمرانی)

1

107

 

 

 

     

اکولوژی گیاهی(فاطمی)

1

102

فارسی عمومی

گروه3- ارخی

2

204

205

206

 

 

 

     

تالوفیت ها(عبدل زاده)

1

106

 

 

 

     

بیوشیمی هورمون ها(میان آبادی)

1

101

 

 

 

 

 

 

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی(میردوستی)

2

204

فارسی عمومی

گروه8-سید کاشانی

2

202

203

 

 

 

 

 

 

رآکتور(خباز)

2

205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی عمومی

گروه14- مهری

1

101

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی عمومی

گروه16- مهری

1

103

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی عمومی

گروه15- خراسانی

1

106

راهرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارسی عمومی

گروه17- موسوی

1

107

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی روز هفتم یکشنبه تاریخ 96/11/1

ساعت 10-8

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 12-10

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 15-13

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 17-15

ساختمان برگزاری آزمون

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

(علوی)گروه2

2

204

205

راهرو

ترمودینامیک و مکانیک آماری(لطفی)

3

301

انقلاب اسلامی ایران

گروه4-سپهری- خواهران

3

301

302

303

مدل های خطی (1)(بابانژاد)

3

306

تشریح مقایسه ای مهره داران(باقریان یزدی)

3

301

فیزیولوژی نمو در گیاهان( باقریه نجار)

3

301

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

(علوی)گروه1

2

202

203

ترمودینامیک و مکانیک آماری (1)(لطفی)

3

301

انقلاب اسلامی ایران

گروه5-سپهری- برادران

1

101

102

آنزیم شناسی(حدادچی)

3

301

زمین شناسی کواترنر(رقیمی)

3

302

زیست شناسی سلولی و مولکولی

(میان آبادی)

1

106

105

روش های ناپارامتری( رنجبر)

3

306

انقلاب اسلامی ایران

گروه8-سپهری- برادران

1

106

آلودگی خاک( رقیمی)

3

302

نظریه مشبکه(نوذری)

3

305

زیست شناسی سلولی و مولکولی

(آریاپور)

1

107

104

ریاضی عمومی(1)(نوذری)

1

101

102

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

منتظری-خواهران

3

306

گروه های نامتناهی(علیزاده)

3

305

 

 

 

فتوژئولوژی(آق آتابای)

1

103

رسوب شناسی( امینی)

1

103

 

 

 

 

 

 

تکامل( کمی)

1

101

102

شبکه های کامپیوتری(مهندس میردوستی)

1

106

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

فیزیک پایه(1)(خندان)

2

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکامل( کمی)-گروه1(دریا)

1

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک عمومی(1)(خواجه نبی)گروه2

3

306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک عمومی(1)(خباز)گروه1

3

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتدای صفحه

برنامه امتحانی روز هشتم دوشنبه تاریخ 96/11/2

ساعت 10-8

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 12-10

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 15-13

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 17-15

ساختمان برگزاری آزمون

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

مبانی کارآفرینی(رایج)

3

304

محاسبات آماری با کامپیوتر(عظیم محسنی)

3

301

تفسیر موضوعی قران- گروه11-کاهه-خواهران

3

306

منابع معدنی و محیط زیست(دهبندی)

3

303

شیمی محیط ریست(عبادی)

3

302

آنالیز ریاضی(طاهری)

2

207

تفسیر موضوعی قران- گروه12-محمدی نژاد-برادران

1

106

شیمی و سینیتیک پلیمریزاسیون(میقانی)

3

302

ریاضی عمومی(1)(روحی)

3

306

مبانی نظریه و محاسبه(موحدی)

3

303

تفسیر موضوعی قران

گروه2-محمدی نژاد-خواهران

3

301

302

303

گیاهشناسی(کریمی)

3

302

روش های آماری ( یغمایی)

3

301

302

احتمال(1)(عبداله نژاد)

3

306

موضوعات ویژه(ایزدپناه)

3

301

زمین فیزیک(صفری)

1

106

موضوعات ویژه (خواجه نبی)

3

301

شیمی تجزیه(1)(هوشمند)

1

101

مبانی تکثیر پرورش آبزیان دریایی(آقایی مقدم)

1

103

تفسیر موضوعی قران

گروه6-محمدی نژاد-خواهران

3

303

304

305

راهرو

موضوعات ویژه(لطفی)

3

301

ریاضی فیزیک(2)(اخشابی)

2

207

شیمی آلی(3)(شیخ عربی)

1

107

 

 

 

رشد و نمو گیاهی(باقریه نجار)

1

106

فیزیولوژی گیاهی2(صادقی پور)

1

101

102

 

 

 

     

 

 

 

           

تفسیر موضوعی قران

گروه7- طاهری-برادران

1

103

104

105

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر موضوعی قران

گروه1- طاهری- برادران

1

101

102

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتدای صفحه

برنامه امتحانی روز نهم سه شنبه تاریخ 96/11/3

ساعت 10-8

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 12-10

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 15-13

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 17-15

ساختمان برگزاری آزمون

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

زبان تخصصی(خواجه نبی)

1

107

ریخت شناسی و تشریح گیاهی(کریمی)

2

207

راهرو

دانش خانواده و جمعیت

گروه1-مهدوی-برادران

1

101

102

بیوسیستماتیک جانوری(کمی)

3

301

برنامه نویسی کامپیوتر(مهندس میردوستی)

1

106

بیوانفورماتیک(آریاپور)

3

301

مبانی بیوتکنولوژی(باقریه نجار)

1

101

گرافیک و نقشه خوانی(نجفی)

3

302

دانش خانواده و جمعیت

گروه2-مهدوی-خواهران

3

301

302

303

لرزه زمین ساخت(آق آتابای)

3

302

زمین شناسی مهندسی کاربردی(رضایی)

1

104

اصول و روش های رده بندی جانوران(باقریان یزدی)

1

106

 

 

 

بهینه سازی غیرخطی (عرب مالدار)

2

207

آشکارسازها و سیستم های اندازه گیری(خباز)

3

303

 

 

 

زمین شناسی اقتصادی(شفیعی)

1

103

اصول و روش های رده بندی گیاهان(فاطمی)

1

107

دانش خانواده و جمعیت

گروه5-خواهران-کاهه

3

306

305

304

 

 

 

     

محیط های رسوبی(امینی)

1

105

 

 

 

     

روش های نمونه گیری (1)( خلفی)

3

301

 

 

 

 

 

 

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی(مهندس علوی)

3

306

دانش خانواده و جمعیت

گروه4-حاج زاده-برادران

1

106

 

 

 

 

 

 

فیزیولوژی سلول(گنجی)

1

101

 

 

 

ابتدای صفحه

برنامه امتحانی روز دهم چهارشنبه تاریخ 96/11/4

ساعت 10-8

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 12-10

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 15-13

ساختمان محل برگزاری آزمون

شماره کلاس

ساعت 17-15

ساختمان برگزاری آزمون

شماره کلاس

نام درس

نام درس

نام درس

نام درس

شیمی فیزیک(1)(صمدانی)

3

301

ریاضی فیزیک(3)(کوهرخی)

3

303

     

هسته ای پیشرفته(1)(کوهرخی)

3

306

زیست شناسی کف زیان(آقایی مقدم)

1

105

الکترومغناطیس(1)(اخشابی)

2

205

 

 

 

حالت جامد پیشرفته(1)(خندان)

3

306

ریاضی(1)(نجفی)

3

306

مبانی شیمی پلیمر(میقانی)

3

304

 

 

 

شیمی کوانتومی(2)(صمدانی)

3

305

شیمی عمومی(صمدانی)

3

303

اکوفیزیولوژی گیاهی(صادقی پور)

1

103

 

 

 

شیمی سطح (صمدانی)

3

305

متون زیست شناسی(زبان تخصصی)(صادقی پور)

1

101

102

تکامل مولکولی (فاطمی)

1

101

102

 

 

 

ذخایر رسوبی(شفیعی)

3

304

 

 

 

بیابان زائی و بیابان زدایی(امینی)

3

304

متون زیست شناسی(زبان تخصصی)(اقدسی)

1

106

نظریه گراف و کاربردها(اونق)

1

107

 

 

 

آنالیز محدب(روحی)

3

301

 

 

 

مبانی احتمال(کاشانی)

2

204

205

 

 

 

جبر پیشرفته(طاهری)

3

301

 

 

 

 

 

 

استنباط آماری (1)(عبداله نژاد)

3

303

 

 

 

مبانی ماتریس ها و جبرخطی(اونق)

1

106

105

 

 

 

اخترفیزیک پیشرفته(1)(شادمهری)

3

302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح آزمایش های (2)(عظیم محسنی)

3

306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی ماتریس ها و جبرخطی(نجفی)

3

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرافیک کامپیوتری(تجری)

2

207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان داده ها و الگوریتم ها(مهندس علوی)

2

206

 

 

 

 

 

 

ابتدای صفحه


تعداد بازدید: 89