معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس کانون های فرهنگی دانشجویان

ليلا صفري

 کارشناس شوراي هماهنگي کانون‌هاي فرهنگي دانشجويان

پست الكترونيك :

 

 

نفيسه رستماني

کارشناس شوراي هماهنگي کانون‌هاي فرهنگي دانشجويان

پست الكترونيك :

 

نشاني: گرگان -خيابان شهيد بهشتي - دانشگاه گلستان - مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه

شماره تماس: 32220369-017

 

 

نشاني: گرگان ،خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه گلستان، واحد امور فرهنگي و فوق برنامه

شماره تماس: 2223702-0171