معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس انجمن های علمی دانشجویی

رضا ميراب

کارشناس شوراي هماهنگي انجمن هاي علمي دانشجويان

پست الكترونيك :

 

نشاني: گرگان -خيابان شهيد بهشتي - دانشگاه گلستان - مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه

شماره تماس: 32220369-017