معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس فوق برنامه

صادق پاکدامني

 کارشناس فوق برنامه

 

 

 

سرکار خانم نفيسه رستماني

کارشناس فوق برنامه

نشاني: گرگان -خيابان شهيد بهشتي - دانشگاه گلستان - مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه

شماره تماس: 32220369-017