معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس نشریات

رضا ميراب

کارشناس نشريات

نشاني: گرگان -خيابان شهيد بهشتي - دانشگاه گلستان - مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه

شماره تماس: 32220369-017