معاونت دانشجویی و فرهنگی

کارشناس فرهنگی خوابگاه ها

نفيسه رستماني

کارشناس فرهنگي خوابگاهها 

 

نشاني: گرگان -خيابان شهيد بهشتي - دانشگاه گلستان - مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه

شماره تماس: 32220369-017