دفتر فناوری و کارآفرینی

اعضای شورای کارآفرینی

اعضای شورای کارآفرینی دانشگاه

جناب آقای دکتر فرهاد یغمایی- رییس دانشگاه و رییس شورا

جناب آقای دکتر حامد حسینی- مدیریت مرکز رشد و گروه پژوهش های کاربردی و کارآفرینی دانشگاه

جناب آقای دکتر مهدی غفاری- معاون پژوهش و فناوری و عضو شورا

جناب آقای دکتر مصطفی رقیمی- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو شورا

سرکار خانم فریده بستان بان- عضو شورا

جناب آقای دکتر کامیار عادل- عضو شورا

جناب آقای دکتر دودانگی- عضو شورا

جناب آقای دکتر محمودرضا چراغعلی- عضو شورا

جناب آقای دکتر مهدی غفاری- عضو شورا


تعداد بازدید: 154