رشته های دایر در دانشگاه

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

ردیف

نام رشته

مقطع

دانشکده

1

زیست شناسی- علوم گیاهی

کارشناسی

علوم

2

زیست شناسی- علوم جانوری

کارشناسی

علوم

3

زیست شناسی- علوم دریا

کارشناسی

علوم

4

شیمی کاربردی

کارشناسی

علوم

5

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی

علوم

6

زمین شناسی

کارشناسی

علوم

7

علوم کامپیوتر

کارشناسی

علوم

8

فیزیک

کارشناسی

علوم

9

آمار و کاربردها

کارشناسی

علوم

10

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی ارشد

علوم

11

زیست شناسی- بیوشیمی

کارشناسی ارشد

علوم

12

زیست شناسی- فیزیولوژی جانوری

کارشناسی ارشد

علوم

13

زیست شناسی- بیوسیستماتیک

کارشناسی ارشد

علوم

14

زیست شناسی- سیستماتیک و بوم شناسی

کارشناسی ارشد

علوم

15

فیتوشیمی

کارشناسی ارشد

علوم

16

شیمی فیزیک

کارشناسی ارشد

علوم

17

شیمی-پلیمر

کارشناسی ارشد

علوم

18

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

علوم

19

ریاضی-محض

کارشناسی ارشد

علوم

20

زمین شناسی- اقتصادی

کارشناسی ارشد

علوم

21

زمین شناسی- تکتونیک

کارشناسی ارشد

علوم

22

زمین شناسی- زیست محیطی

کارشناسی ارشد

علوم

23

فیزیک-حالت جامد

کارشناسی ارشد

علوم

24

فیزیک -هسته ای

کارشناسی ارشد

علوم

25

فیزیک- نجوم

کارشناسی ارشد

علوم

26

آمارریاضی

کارشناسی ارشد

علوم

27

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

دکتری

علوم

28

فیتوشیمی

دکتری

علوم

29

ریاضی-محض

دکتری

علوم

30

زمین شناسی-تکتونیک

دکتری

علوم

31

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی

علوم انسانی

32

آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی

علوم انسانی

33

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی

علوم انسانی

34

جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

کارشناسی

علوم انسانی

35

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی

علوم انسانی

36

جغرافیا

کارشناسی

علوم انسانی

37

علوم ارتباطات اجتماعی

کارشناسی

علوم انسانی

38

روابط عمومی

کارشناسی

علوم انسانی

39

علوم اجتماعی- پژوهشگری

کارشناسی

علوم انسانی

40

علوم ورزشی

کارشناسی

علوم انسانی

41

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

علوم انسانی

42

حقوق

کارشناسی

علوم انسانی

43

زبان و ادبیات انگلیسی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

44

زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

45

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

46

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

47

اقلیم شناسی-مخاطرات آب و هوایی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

48

جغرافیا-مخاطرات محیطی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

49

تاریخ انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

50

شیعه شناسی-جامعه شناسی

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

51

شیعه شناسی-کلام

کارشناسی ارشد

علوم انسانی

52

مهندسی برق- کنترل

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

53

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

54

مهندسی برق

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

55

مهندسی عمران

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

56

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

57

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

58

مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

59

مهندسی پلیمر

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

60

مهندسی معماری

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

61

ارتباط تصویری

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

62

مهندسی مکانیک

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

63

مهندسی صنایع

کارشناسی

فنی و مهندسی گرگان

64

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

65

مهندسی برق-افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

66

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

67

مهندسی برق-مکاترونیک

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

68

مهندسی عمران-حمل و نقل

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

69

مهندسی عمران- ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

70

مهندسی عمران-سازه

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

71

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

72

مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

73

مهندسی پلیمر-فراورش

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

74

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی گرگان

75

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

فنی و مهندسی علی آباد

76

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

فنی و مهندسی علی آباد

77

مهندسی عمران

کارشناسی

فنی و مهندسی علی آباد

78

مهندسی شیمی

کارشناسی

فنی و مهندسی علی آباد

79

مهندسی برق -الکترونیک

کارشناسی

فنی و مهندسی علی آباد

80

مهندسی برق

کارشناسی

فنی و مهندسی علی آباد

81

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی علی آباد

82

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

فنی و مهندسی علی آباد

83

مهندسی شیمی- فرایندهای جداسازی

کارشناسی ارشد

فنی و مهندسی علی آباد


تعداد بازدید: 4292