افزایش ساعت کار سلف سرویس دانشگاه

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷

سالن سلف سرویس دانشگاه از تاریخ 97/9/12 تا ساعت 22 جهت مطالعه در اختیار دانشجویان متقاضی قرار دارد.


تعداد بازدید: 322