انتصاب اعضای شورای نظارت بر عملکرد فعالیت های شورای صنفی دانشجویان دانشگاه

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی؛ طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه؛ اعضای جدید شورای نظارت بر عملکرد فعالیت های شورای صنفی دانشجویان دانشگاه منصوب و معرفی شدند.
دکتر محمود شریعتی و دکتر عبدالرحمن علیزاده از اعضای هیأت علمی گروه علوم اجتماعی و سیاسی و محمدرضا برزگر دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه به عنوان اعضای این شورا منصوب شدند.
در بخشی از احکام صادره این افراد آمده است:
 "احتراماً، به موجب این حکم و به استناد آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاههای کشور، بدینوسیله به عنوان عضو شورای نظارت بر عملکرد فعالیتهای شورای صنفی دانشجویان دانشگاه منصوب میگردید.
امید است در پرتو عنایات حق تعالی در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."


تعداد بازدید: 297