برگزاری وبینار نشست پایگاه میراث جهانی گنبد

یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

پایگاه میراث جهانی گنبد با هنکاری دانشگاه گلستان برگزار می کند؛

وبینار نشست پایگاه میراث جهانی گنبد قابابوس با حضور دکتر عبدالمجید نور تقانی، دکتر صفایی پور و دکتر محمد سهرابی با موضوعات"مستند نگاری عناصر سازه ای و فنون ساختمانی گنبد قابوس" و "چالش های فرسودگی زیستی و روش های مرسوم گلسنگزدایی در میراث جهانی گنبد قابوس"

  


تعداد بازدید: 106